Q~ZD4JHHXNZL{[D1U9K)@{L.jpg


 祝贺金牌写手长袖伊人佳作《桃花论》(组诗)上【千家诗】网络平台


【作者简介】齐惠卿,笔名长袖伊人,籍贯天津。网络文学写作者,有作品见诸《山东文学》《辽河文学》《青海湖》《散文海外版》《新叶》《辽河文学》《青海湖》等期刊杂志。笔耕十余载,以非虚构文本为主,追求行文优美,厚重、并能慰籍自我心灵的文字。


长袖伊人银河文集链接:

http://www.yinheyuedu.com/author/index?uid=9&typeid=2


【千家诗】链接:

https://mp.weixin.qq.com/s/0aYLZc19f2j09JSxQekv2w

    

        1536895653(1).png

        1536895722(1).png

       1536895801(1).png

        1536895875(1).png